eye grayscale_000

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van HWS

 

 

 


1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de aanbieding en de bevestiging ervan als op de aldus tot stand gekomen Overeenkomst. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van bevestiging van de bestelling door HWS. Bestellingen worden binnen acht (8) werkdagen na ontvangst daarvan bevestigd door HWS.
1.3 Inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2. DEFINITIES
2.1 Prijslijst: de opsomming van de prijzen van de beschikbare Producten die geldt in het land waar de klant de bestelling plaatst en de aflevering plaatsvindt.
2.2 Producten: hardware, Software, opties, documentatie, accessoires, verbruiksartikelen, onderdelen die op de Prijslijst staan op de datum dat HWS de bestelling van de klant ontvangt.

3. PRIJZEN EN BETALING
3.1 Prijzen zijn inclusief invoerrechten.
3.2 Prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege. B.T.W. en andere heffingen van overheidswege worden apart vermeld in de factuur.  Aanbiedingen en facturen zijn in euro, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Prijzen in aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.4  Prijzen van reeds bestelde Producten blijven tot eenhonderdtachtig (180) dagen na de oorspronkelijke besteldatum geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de klant de bestelling wijzigt en de aflevering hierdoor pas mogelijk wordt na deze eenhonderdtachtig (180) dagen, zijn de prijzen van toepassing die gelden op de datum dat HWS de gewijzigde bestelling ontvangt.
3.5 De betaling van facturen moet geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
3.6 HWS kan de leverings- en kredietvoorwaarden wijzigen indien HWS van mening is dat de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de klant hiertoe aanleiding geven.
3.7 De klant heeft geen bevoegdheid tot verrekening.
 Opschorting door de klant van de verplichting tot tijdige betaling is uitgesloten.
3.8 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de klant een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per maand over het openstaande bedrag. Een gedeelte van de maand wordt beschouwd als een gehele maand.
3.9 Indien HWS tot buitengerechtelijke invorderingsmaatregelen overgaat op grond van een toerekenbare tekortkoming van de klant, komen de kosten daarvan voor rekening van de klant. Deze kosten worden vastgesteld op vijftien procent (15%) van het factuurbedrag.
                       
4.BESTELLINGEN
4.1 Aflevering moet worden verzocht binnen eenhonderdtachtig (180) dagen na de besteldatum.
4.2 De klant zal zijn bestellingen plaatsen vanuit één locatie binnen zijn organisatie en de plaats van aflevering aangeven in het land waar de bestelling is geplaatst, tenzij anders is overeengekomen.
4.3  Indien de bestellingen voor deze Producten na aanvang van het transport worden geannuleerd, betaalt de klant de kosten voor transport.
4.4  Ingeval het speciaal voor de klant geproduceerde en /of verpakte dan wel gecodeerde Producten betreft die geannuleerd worden, dient de klant de totale schade te betalen. 
                       
5.AFLEVERING
5.1 Aflevering in Nederland vindt plaats op de in de bevestiging van de bestelling aangegeven plaats op basis van een door HWS opgesteld afleveringsschema.
5.2 Aflevering is afhankelijk van de beschikbaarheid van het Product op de datum dat HWS de bestelling van de klant ontvangt. HWS zal al het redelijke in het werk stellen om op de aangeboden of bevestigde datum te leveren. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt HWS niet in verzuim. Indien HWS er niet in slaagt om bestelde producten binnen dertig (30) dagen na de overeengekomen datum af te leveren, mag de klant deze bestelling zonder kosten annuleren.
                       
6.TRANSPORT EN OVERGANG VAN RISICO
6.1 Speciale verzoeken van de klant betreffende de verpakking of vervoersinstructies moeten worden overeengekomen en de kosten hiervoor worden aan de klant separaat in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
6.2 Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de klant op de plaats van aflevering. Indien de Producten worden vervoerd conform de instructies van de klant, gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten over op de plaats waar HWS de goederen gereed maakt c.q. laat maken voor vervoer.
                       
7.VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN ANDERE RECHTEN
7.1 Alle aan de klant geleverde Producten blijven eigendom van HWS totdat alle bedragen, die de klant verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren Producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in Hoofdstuk 3, volledig aan HWS zijn betaald.
7.2 Rechten worden aan de klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de klant de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
                       
8.INSTALLATIE EN ACCEPTATIE
8.1 De installatie van Producten wordt bepaald aan de hand van de gegevens e/ o codes die vermeld staan op de handleiding van de fabrikant. In alle gevallen is de klant ervoor verantwoordelijk dat de plaats en omgeving waarbinnen de Producten moeten worden geïnstalleerd aan de toepasselijke omgevingsspecificaties voldoen.

                       
9.GARANTIE
9.1  Op verbruiksartikelen wordt geen garantie verleend.
9.2  Op kantoor en winkelapparatuur zijn de garantiebepalingen van de fabrikant c.q. importeur van toepasing.

                       
13.OVERMACHT
13.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van derden die jegens één der partijen verplichtingen heeft.
                       
14.AANSPRAKELIJKHEID
14.1 HWS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig vaststellen van problemen met de Producten.

15.DUUR EN BEËINDIGING
15.1 HWS kan de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk ontbinden indien:
a)  de klant overlijdt, het faillissement van klant wordt aangevraagd of de klant failliet wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt aangevraagd of aan de klant wordt verleend, de klant onder curatele wordt geplaatst of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest; of
b) de onderneming van de klant wordt overgedragen, beëindigd of geliquideerd; of
c) de klant anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
        HWS is in deze gevallen van ontbinding nimmer tot schadevergoeding verplicht.
15.2 Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de bepalingen in de Hoofdstukken 11 tot en met 14 gehandhaafd en alle bepalingen van de Overeenkomst blijven van kracht op openstaande bestellingen.
                 
16.ALGEMEEN
16.1 Wanneer een of meer voorwaarden van de Overeenkomst nietig worden verklaard, blijven de overige voorwaarden van de Overeenkomst gehandhaafd.
16.2 De klant die Producten exporteert conformeert zich aan de toepasselijke wetgeving en regelgeving voor het verkrijgen van de vereiste export- en importvergunningen. De klant en HWS besteden dezelfde mate van zorg en voorzichtigheid aan het geheimhouden van vertrouwelijke informatie van de andere partij als ten aanzien van eigen vertrouwelijke informatie. Vertrouwelijke informatie wordt expliciet als vertrouwelijk aangeduid. Deze verplichting geldt tot twee (2) jaar na het bekend maken van de vertrouwelijke informatie ongeacht een beëindiging van de Overeenkomst. Geen van de partijen is gehouden om de informatie nog als vertrouwelijk te behandelen wanneer de informatie
a)  Publiekelijk bekend is of wordt; of
b)  Onafhankelijk is ontwikkeld door de andere partij of bij de andere partij reeds bekend is; of
c)     op rechtmatige wijze is verkregen van derden die niet tot geheimhouding zijn verplicht.
                       
16.3 Geen van de partijen mag aan derden rechten of plichten toekennen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
16.4 Indien een van de partijen een of meer van haar rechten uit de Overeenkomst niet heeft uitgeoefend, wordt dit niet beschouwd als een afstand of verlies van deze rechten.
16.5 Aanbestedingsregels van de overheid of hiermee verbonden contractclausules zijn niet bindend voor de partijen, tenzij vereist door de wet of opgenomen in de Overeenkomst.
16.8  De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands Recht.
16.9  De Overeenkomst komt in de plaats van alle voorafgaande communicatie, toezeggingen of afspraken, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen de partijen betreffende de onder de Overeenkomst vallende transacties.
                       
           
   
 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

NIEUW !! Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag ["waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."; ].

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [Vul hier uw naam, vestigingsadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer, fax en e-mailadres in.] via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht ["U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.".]

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht ["Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt."].

["U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken."; ]

["De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.";]

Modelformulier Herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 
- Aan:

HWS (Hanssen Winkel & Office Supplies)

Postbus 6118 / Molenberglaan 45

6401 SE / 6416 EK Heerlen Nederland

email: sales@hws-heerlen.nl fax. 045-5600 678
 
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroept/herroepen*
 
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 
- [Naam consumenten(en)]
 
- [Adres consument(en)]
 
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is